20 jan 2020

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram. Høringsfrist 02.03.2020

Plan- og bygningsetaten varsler oppstart av arbeid med områderegulering for Oppsal, og legger samtidig ut forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Plan og byggningsetaten skal lage en områderegulering for området mellom Skøyenåsveien og Oppsalveien (omfatter grøntområdet mellom borettslaget og Oppsal senter på østsiden av Haakon Tveters vei, samt området på begge sider av t-banelinja sørover fra Skøyenåsveien mot Oppsalveien).

Se fullstendig dokument fra Plan- og byggningsetaten her.

Kommunen skriver:

"I gjeldende kommuneplan (samfunnsdel vedtatt 2019 og arealdel vedtatt 2015) er Oppsal definert som et prioritert stasjonsnært område hvor høyere arealutnyttelse skal vurderes. I 2018 ble Plan- og bygningsetaten bedt om å lage en områderegulering for Oppsal. Bakgrunnen er at bystyret ønsket en helhetlig plan for området. Med unntak av Nye Oppsal sykehjem, ble alle pågående reguleringsplaner derfor satt på vent eller avsluttet inntil en områderegulering er ferdig (vedtaksdato 06.09.2017).
Hensikten med områdereguleringen er å bidra til at det samlet blir større helhet og bedre sammenheng mellom delområder, og slik at eksisterende stedskvaliteter blir bedre ivaretatt og utviklet som følge av planen. Det er et mål å oppnå et bymessig område med en blanding av boliger, næring, lokale tilbud og møteplasser, parker og grønne uterom, gode gangforbindelser, fotgjenger- og sykkelvennlige gater, samt gode trafikale løsninger."

Dokumentene som er til offentlig ettersyn finner du her:

  • «Si din mening»: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/. Klikk på «Oppstart av plan» eller kunngjøringer for bydel Østensjø.
  •  «Saksinnsyn»: www.saksinnsyn.oslo.no. Søk på saksnummer 201804331.

Ønsker du mer informasjon eller vil påvirke?

Velkommen til informasjonsmøte 4. februar 2020

  • Vi ønsker velkommen til informasjonsmøte om planarbeidet, tirsdag 4. februar 2020 kl. 18.00, i aulaen på Skøyenåsen skole, Haakon Tveters vei 75. Vel møtt!

Besøk våre åpne kontordager 10. og 12. februar 2020

  • Vi ønsker å få innspill fra dere som bor i nærmiljøet. Derfor sitter vi på Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99, mandag 10. februar og onsdag 12. februar fra kl 13.00 – 18.00. Da kan du snakke med planleggerne og komme med både spørsmål og forslag til arbeidet vårt.

Si din mening!
Hvordan ønsker du at området skal utvikles? Nå kan du komme med dine innspill, både til forslaget til planprogram med vedlegg og til oppstarten av områderegulering.
Du kan gi innspill på følgende måter:

  • på våre hjemmesider: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/
  • per e-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
  • per brev: Plan- og bygningsetaten, postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo

Merk e-posten eller brevet med vårt saksnummer: 201804331 og «Oppsal områderegulering». Høringsfristen er 2. mars 2020.